Translate

Łączna liczba wyświetleń

ESCORT DESTROYERS , ESCORT SHIPS AND TORPEDO BOATS

                                                                                   CHIDORI class torpedo boats

                                                                                                   CHIDORI                                                                                             HATSUKARI

                                                                                             MANAZURU


                                                                                              TOMOZURU                                                                                     ETOROFU class escort ships

                                                                                            AMAKUSA

                                                                                            ETOROFU

                                                                                            FUKUE

                                                                                            KANJU

                                                                                            MANJU

                                                                                           MATSUWA

                                                                                               OKI


                                                                                             SADO

                                                                                         TSUSHIMA                                                                                       HIBURI class escort ships

                                                                                                DAITO

                                                                                               HABUTO

                                                                                              IKUNA

                                                                                              KUME

                                                                                             MOKUTO

                                                                                              SHISAKA

                                                                                              SHONAN


                                                                                    MATSU class escort destroyers

                                                                                                 KASHI

KAYA

                                                                                                 KEYAKIKIRI

                                                                                               MAKI                                                                                               MOMI

                                                                                               MOMO

                                                                                               NARA

                                                                                                SUGI

                                                                                                TAKE

                                                                                               TSUBAKI

                                                                                                YANAGI


                                                                                      MIKURA class escort ships

                                                                                              AWAJI

                                                                                              CHIBURI

                                                                                             KURAHASHI

                                                                                              NOMI

                                                                                             YASHIRO
                                                                                      OTORI class torpedo boats

                                                                                           HAYABUSA

                                                                                           HIYODORI

                                                                                           KASASAGI

                                                                                              KIJI

                                                                                            OTORI

                                                                                            SAGI


                                                                                      SHIMUSHU class escort ships

                                                                                           HACHIJO

                                                                                           SHIMUSHU


                                                                                   TACHIBANA class escort destroyers

                                                                                            HAGI                                                                                          HATSUZAKURA

                                                                                             KABA


                                                                                             NASHI                                                                                              NIRE
                                                                                            ODAKE                                                                                           SUMIRERussian CL-24 -ex SHII                                                                                   TYPE C escort ships

                                                                                              No. 1
                                                                                               No. 5

                                                                                              No. 11

                                                                                               No. 13

                                                                                               No. 17

                                                                                               No. 27                                                                                              No. 39

                                                                                              No. 45

                                                                                              No. 67


No. 63

                                                                                              No. 85                                                                                              No. 97

                                                                                              No. 205                                                                                               No. 215


                                                                                               No. 221

                                                                                               No. 225


                                                                                     TYPE D escort ships

                                                                                              No. 2


                                                                                              No. 8

                                                                                              No. 22                                                                                              No. 34

                                                                                              No. 42

                                                                                            No. 50

                                                                                             No. 72

                                                                                             No. 78

                                                                                              No. 102


                                                                                             No. 106

No. 118                                                                                             No. 126
No. 130

                                                                                              No. 132

                                                                                              No. 134


                                                                                              No. 186

                                                                                              No. 189

No. 192


No. 198                                                                                              No. 204


                                                                                   UKURU class escort ships

                                                                                             AMAMI


                                                                                              CHIKUBU

                                                                                              CHOTAKA

                                                                                               KANAWA

                                                                                                KOZU

SHIGA


                                                                                              SHINNAN

                                                                                               UKU

                                                                                              YAKU

                                                                                                                                                                                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz